INFORMACIJĄ APIE PATIKSLINTĄ KLAIPĖDOS MIESTO 2023-2029 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė (toliau – Klaipėdos m. IIT VVG), įgyvendindama ES lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 11-001-T-0005 „Klaipėdos miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos parengimas“,  rengia Klaipėdos miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją (toliau – Strategija).

Informuojame, kad pasikeitus Vidaus reikalų ministro įsakymu tvirtinamoms Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėms, Strategija buvo patikslinta – keitėsi Strategijos veiksmai, jų planuojamos finansavimo apimtys bei rodikliai.

Kviečiame Jus susipažinti su patikslinta Klaipėdos miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategija ir pateikti pastabas ar pasiūlymus iki 2023 m. lapkričio 23 d. el. paštu info@klaipedosvvg.lt  Nuoroda į strategiją: VPS 2023-2029 Priedai

Taip pat informuojame, kad 2023 m. lapkričio 17 d. 12.00 val. nuotoliniu būdu, per Microsoft Teams platformą vyks viešas patikslintos Klaipėdos miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos renginys, kurio metu bus atsakyta į kylančius klausimus.

Norinčius dalyvauti renginyje, kviečiame nurodytu laiku jungtis paspaudus nuorodą: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU2OTk4M2UtYzkwNC00YjNmLTgzZTEtNDFmMDY1YTZjZjc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200307bde-3310-4bf5-af38-76fb1eb4754a%22%2c%22Oid%22%3a%2242aa2fa8-1815-4bfd-9b5f-a00e4059c84d%22%7d