Pakeistas priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Informuojame, kad 2018 m. sausio 2 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-4  pakeistas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (nuoroda į paskelbtą teisės aktą pridedama).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3a839f0ef9f11e78212d364ed0f34b8

Pareiškėjams, teikiantiems vietos plėtros projektinius pasiūlymus VVG bei pareiškėjams, teikiantiems paraiškas ESFA, privalu vadovautis atnaujintu aprašu.