Parengta Klaipėdos m. IIT VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 2021 m. ataskaita

Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė (toliau – Klaipėdos m. IIT VVG) įkurta 2015 m. rugpjūčio mėn. Ją įsteigė Klaipėdos miesto savivaldybė, NVO ir verslo organizacijos. Tais pačiais metais Klaipėdos m. IIT VVG, bendradarbiaudama su vietos bendruomene, parengė Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją. Strategijai pritarė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, Klaipėdos regiono taryba. Sudalyvavus Vidaus reikalų ministerijos atrankoje, strategijai įgyvendinti buvo skirta 1.493200 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų. 513600 Eur prie strategijos įgyvendinimo prisidėjo Klaipėdos miesto savivaldybė.

Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją (toliau –  Strategija) sudaro du tikslai: 1) Skatinti gyventojus būti verslius ir aktyvius darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime; 2) Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą. Svarbiausi rodikliai, kurių siekiama strategija – gyventojų skaičiaus augimas tikslinėje teritorijoje, augantis besikuriančių verslų skaičius, populiarėjanti savanorystė. Strategijoje numatyta 12 veiksmų, nukreiptų į svarbiausių tikslų pasiekimą. Strategijos įgyvendinimo mechanizmas yra nukreiptas į bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą – t. y., Strategijos veiksmus per projektus turi įgyvendinti bendruomenės, nevyriausybinės ir verslo organizacijos.

Strategijos veiklos įgyvendinamos Klaipėdos miesto tikslinėje ir susietoje teritorijose, kurios yra apibrėžtos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu.  

Tikslinė teritorija sudaro 512 ha ir yra išsidėsčiusi tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Bokštų g., Naujojo Sodo g., S. Šimkaus g., Danės g., Tiltų g., Daržų g., Pilies g., Galinio Pylimo g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.

Susieta teritorija sudaro 60 ha, jos dalys yra skirtingose miesto dalyse: viena dalis apima Klaipėdos senamiestį, o kita dalis yra Klaipėdos miesto šiaurėje – tai Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno teritorija prie Savanorių prospekto.

Siekdama įgyvendinti Strategijoje užsibrėžtus tikslus, Klaipėdos m. IIT VVG 2017-2019 m. intensyviai vykdė administravimo veiklas – skelbė kvietimus teikti bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektinius pasiūlymus, vykdė pareiškėjų mokymus ir teikė konsultacijas. 2019 m. Klaipėdos m. IIT VVG valdyba, sudaryta iš savivaldos, NVO ir verslo atstovų, užbaigė atrankos procedūras ir atrinko visus bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) projektus, jų iš viso buvo 16. 2021 m. Vidaus reikalų ministerijai skyrus papildomų paramos lėšų, buvo pradėti įgyvendinti dar 5 projektai iš rezervinio Klaipėdos m. IIT VVG projektų sąrašo.

2021 m. buvo sėkmingai vykdomas 21 BIVP projektas, iš jų 10 verslo ir 11 socialinių paslaugų srities. Į projektų veiklas buvo įtraukti 1864 dalyviai (rengiant strategiją, planuota, kad veiklose dalyvaus 1255 dalyviai, tačiau projektų vykdytojai yra suplanavę iki 2023 m. į savo veiklas pritraukti 3076 tikslinės teritorijos gyventojus).

2021 m. baigtas įgyvendinti projektas  – „Sėkmingo verslo startas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0006), kurio veiklos sudomino norinčius pradėti verslą žmones. Projekto metu buvo organizuoti mokymai norintiems pradėti verslą (konsultuoti  39 asmenys), vykdomi geriausių verslo planų konkursai bei suteikti verslo paramos paketai konkursų laimėtojams (6 jauno verslo subjektams). Projektą vykdė mieste gerai žinoma asociacija „Mano miestas Klaipėda“.

2021 m. sėkmingai įgyvendintas VšĮ „Ori senatvė“ projektas „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Klaipėdos dalyje“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0001). Per tris metus apmokyti 24 savanoriai, kurie padėjo teikti bendrąsias socialines paslaugas, specialiąsias socialinės priežiūros paslaugas ir kitas reikalingas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, suorganizuoti 8 kaniterapijos užsiėmimai. Surengtas metinis renginys bei 6 meno terapijos užsiėmimai, aplankyta 17 muziejų, dalyvauta 8 spektakliuose, 4 koncertuose, sociokultūrinės paslaugos suteiktos 118 asmenų. Suorganizuota 15 savipagalbos grupių susitikimų, kitos socialinės paslaugos suteiktos 79 asmenims (lankymas, maisto paketų vežimas bei pavėžėjimo paslaugos). Projekto veiklose sudalyvavo 146 asmenys.

Klaipėdos senamiestyje, Senojo turgaus pašonėje, Turgaus a. 12-13, vykdant projektą „Sukurk ir įgyvendink – Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0008), duris atvėrė verslo skatinimo erdvė „Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“. Šį projektą vykdo VšĮ „Kurianti partnerystė“. Siekiant skatinti tikslinės teritorijos (Klaipėdos senamiestis ir centrinė dalis) bendruomenių narius pradėti verslą, įkurtos kūrybinės dirbtuvės, kuriose jauno verslo subjektams suteiktos sąlygos kurti ir plėsti kūrybinius verslus. Kūrybinės dirbtuvės veikia kaip jauno verslo subjektų inkubatorius – pradėjusieji verslą saugioje aplinkoje gali eksperimentuoti su tikrais užsakymais, klientais, tiekėjais, t. y. mokytis vykdyti verslą realiomis rinkos sąlygomis, talkinant konsultantams ir mentoriams.

Kito sėkmingo projekto veiklos taip pat vyksta Klaipėdos senamiestyje. Tai – „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0009), kurio vykdytoja VšĮ „Kūrybos gelmės“. Šio projekto esmė – neformalaus ugdymo paslaugos ekonomiškai neaktyviems asmenims. Įrengtos studijos su neformalaus ugdymo teoriniams ir praktiniams mokymams reikalinga technine įranga. Organizuojami neformalaus ugdymo mokymai, vieši renginiai bendruomenei. 2021 m. buvo organizuoti rūbų dizaino ir tekstilės technologijų, fotografavimo pagrindų mokymai. Programose sudalyvavo 75 asmenys.

2021 m. tęsėsi projekto „Grožio ambasada“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0183), kurio vykdytojas yra VšĮ „Socialinių mokslų kolegija“, veiklos. Projekto tikslas – suteikti šiuolaikines estetinės kosmetologijos teorines žinias ir praktinius įgūdžius, rengiant ir į darbo rinką padedant integruotis paklausių profesijų specialistams. Teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą, paslaugas estetinės kosmetologijos srityje. Vykdomi šiuolaikinius rinkos poreikius atliepiantys neformaliojo profesinio ugdymo mokymai bei praktiniai užsiėmimai – profesinės laboratorijos veiklos. Organizuotas inspiracinis renginys „Grožio ambasada“, kuriame dalyvavo 107 dalyviai, neformalaus profesinio ugdymo mokymuose ir praktiniuose užsiėmimuose dalyvavo 62 asmenys. 

Įgyvendinant Strategijos priemonę „Kompleksinės paramos teikimas SVV įmonėms, įdarbinančioms socialinės rizikos asmenis“, vykdomas projektas „Pabandom iš naujo“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0151), vykdytojas VšĮ „Gyveni ir mokaisi“. Juo siekiama motyvuoti socialinės rizikos asmenis įgyti profesinę kvalifikaciją ir įsilieti į darbo rinką suteikiant pradinę paramą. Teikiamos konsultacijos socialinės rizikos asmenis priimančioms įmonėms. Įrengta praktikos vieta – erdvios, ventiliuojamos patalpos – 200 kv. m. ir įsigyta būtina darbui įranga. Projekto dalyviai realiomis sąlygomis, saugiai mokosi dirbti statybų sektoriuje, kelia savo kvalifikacinius gebėjimus ir įgyja visiškai naujų žinių, praversiančių būsimame darbe. 2021 m. pradėtas bendradarbiavimas su penkiais rizikos grupės asmenimis, į projekto veiklas įtraukti  26 asmenys.

2021 m. startavo verslo srities projektas „Verslo švyturys“ (08.6.1-ESFA-T-927-01). Projekto vykdytojas – asociacija „Mano miestas Klaipėda“ organizuoja mokymus, kurie projekto dalyviams suteiks būtinų verslo pradžiai žinių ir pagerins praktinius įgūdžius. Bendradarbiaujant su DELFI televizija, buvo transliuojamas 15-os laidų ciklas „Verslo švyturys“, kurių metu projekto dalyviai turėjo įveikti įvairias verslo pradžioje dažnai sutinkamas užduotis ir dalyvauti pokalbių diskusijose su patyrusiais sėkmingais verslininkais. Laidų ciklo pabaigoje 18 jauno verslo subjektų suteikta finansinė parama verslo pradžiai.

Dar vienas verslo srities projektas, kurio veiklos prasidėjo 2021 m., tai „Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo kūrimas Klaipėdos regione“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0455), vykdytojas VšĮ „Bonumsolutio“ ir partneris – Klaipėdos rajono vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“. Projekto metu planuojama įgyvendinti įvairias bendradarbiavimą tarp miesto ir kaimo bei verslumą skatinančias veiklas. Veiklos orientuotos į tikslinės teritorijos gyventojų verslumo skatinimą bei bendradarbiavimą su Klaipėdos rajono ūkininkais, įvairios produkcijos  gamintojais bei žvejais. Klaipėdos rajone gausu verslių bendruomenių, kurios gali būti miesto tikslinės teritorijos įmonių verslo partneriu, svarbu sudaryti galimybes jiems užmegzti bendradarbiavimą. Tinklapyje https://bonumsolutio.lt/ viešinami renginių vizualai, skelbiama informacija, dalyviai ir kuriamas bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklas,

Didžiausias finansine apimtimi yra jaunimui skirtas projektas „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013). Projekto tikslas – įtraukti socialinę atskirtį patiriančius jaunuolius į prasmingas atviros jaunimo erdvės ir mobilios bendruomenės veiklas. Įkurta jauki ir šiuolaikiška atvira jaunimo erdvė Minijos g. 2A, 3 korpuse,  įrengtas uždaras riedutininkų parkas – atvira jaunimo erdvė Klaipėdos senamiesčio prieigose –  Gluosnių skg. 2A. 2021 m. projekto veikloms vykdyti pritraukti 23 savanoriai. 35 sociokultūrinėse veiklose (dirbtuvės ,,Veikli vasara“, ,,Darau pats“, AJE gimtadienis, dienos stovyklos, žygiai, pilietiškumą skatinančios akcijos, helovyno, ir kalėdiniai renginiai, individualios konsultacijos, kino vakarai, žaidimų vakarai ir kita) dalyvavo 105 socialinę atskirtį patiriantys jaunuoliai. Vyko socialinę atskirtį patiriančio jaunimo konsultavimas, motyvavimas bei nukreipimas. Projekte sudalyvavo 131 asmuo. 

Įgyvendinant projektą „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0248), vykdytojas VšĮ „Liberi“, organizuojamos ir vykdomos prevencinės veiklos, sudarant sąlygas vaikų ir jaunų žmonių socializacijai, padedant socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą. Teikiamos paslaugos: kultūrinių, socialinių veiklų organizavimas, panaudojant edukacijas (audiovizualiniai, teatro, režisūros, muzikos kūrybiniai užsiėmimai), patyriminius mokymus (dirbtuvės, stovyklos, sporto veikla), meno ir judesio terapiją (dailė, žaidimai), kurių pagalba vaikai ir jaunuoliai gebės geriau save pažinti, ugdyti ir pristatyti. Taip pat psichologinės paramos ir konsultavimo, bendravimo, tarpininkavimo, maitinimo organizavimo ir kt. paslaugos. Įsigyta edukacinėms veikloms vykdyti įranga – interaktyvi lenta, TV ekranas, 2 nešiojami kompiuteriai su programine įranga, spausdintuvas, konvekcinė krosnis, viryklė. 2021 m. suorganizuota 51 išvažiuojamoji edukacinė, pažintinė išvyka į Klaipėdos ir į aplinkinių rajonų miestus. Pravestos 54 maisto ruošos dirbtuvės, kurių tikslas skatinti vaikų tinkamus mitybos ir higienos įpročius, savarankiškumą, bendradarbiavimą, draugiškumą ir bendrumo jausmą. Suorganizuoti 104 individualūs, 50 grupinių savianalizės užsiėmimų bei 10 integruotų dailės terapijos užsiėmimų su psichologu. Pravesta 10 kūrybinio mąstymo penkiakovės kūrybinės edukacijų, pravesta 12 foto, video ir audio patyriminių užsiėmimų, kurių tikslas pagreitinti vaikų ir jaunų žmonių socializaciją bei lavinti jų kūrybiškumą. Įgyvendintos 8 teatro, režisūros ir muzikos kūrybinės dirbtuvės, kurių tikslas lavinti vaikų  ir jaunimo saviraišką, komandinį darbą, gebėjimą komunikuoti, siekti bendro tikslo bei pagerinti savo socialinius gebėjimus.

2021 m. buvo tęsiamos labai miesto bendruomenei reikalingos projekto „Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra  krizę išgyvenantiems  onkologiniams ligoniams ir  artimiesiems“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0003) veiklos. Šio projekto vykdytojas VšĮ „Šv. Pranciškaus onkologijos centras“, teikiantis psichologinės pagalbos paslaugas onkologinėmis ligomis susirgusiems žmonėms ir jų artimiesiems. Projekto metu jau unikalūs dalyviai pasinaudojo teikiamomis paslaugomis psichosocialiniuose, edukaciniuose, muzikos terapijos, biblioterapijos, kultūrinės rekreacijos, kūrybiniuose užsiėmimuose. Onkologinėmis ligomis sergantys žmonės ir jų artimieji liejo žvakes, išbandė keramikos dirbinių gamybą, siuvinėjimą, žygius dviračiais. Šios paslaugos suteikė su sunkia liga susidūrusiems galimybę atitrūkti nuo blogų minčių, atgauti dvasios pusiausvyrą, išsaugoti viltį. Projekto veiklose jau sudalyvavo 229 asmenys.

Projekto  „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0002)  vykdytoja yra  Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija. Projekto tikslas – mažinti neįgaliųjų bei dėl ligos krizę patiriančių asmenų ir jų šeimos narių socialinę atskirtį. Vykdant veiklas, parengti savanoriai, mokantys teikti pagalbą neįgaliems asmenims. Buvo įsigyta projektui vykdyti reikalinga įranga, nuomojamas automobilis, skirtas pavežėti neįgaliuosius.  Organizuojami savipagalbos grupių susitikimai. Teikiamos sociokultūrinės paslaugos (sveikatinimo, sporto užsiėmimų, spektaklių, kultūrinių renginių lankymas ir pan.) bei informavimo ir tarpininkavimo paslaugos gaunant socialines ir kitas paslaugas įvairiose institucijoje. Iki 2021 m. projekto metu teikiamomis paslaugomis pasinaudojo 140 asmenų.

VšĮ „Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras“ vykdė projektą „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005), kurio tikslas – sumažinti socialinę atskirtį tikslinėje teritorijoje teikiant trumpalaikio atokvėpio paslaugas neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų artimiesiems. Projekto metu buvo paruošta 60 savanorių, ligonių priežiūrai ir paslaugų suteikimui įsigytos 22 lovos, suteiktos socialinės paslaugos 133 asmenims, buvo vykdomi  dailės, muzikos, vėlimo terapijos užsiėmimai Klaipėdos hospiso patalpose.

2021 m. buvo tęsiamos projekto „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105), vykdytoja Klaipėdos samariečių bendrija, veiklos. Teikiama kompleksinė socialinė pagalba socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, vaikams siekiant sustiprinti jų gebėjimus ir užtikrinti kokybišką jų socialinį, sociokultūrinį gyvenimą, padėti jiems aktyviai įsijungti į visuomenės gyvenimą. Parengta 10 savanorių, organizuoti užsiėmimai projekto dalyviams. Suorganizuotos 2 stovyklos prie jūros, kuriose vyko meno dirbtuvės, dalyviai susipažino su skirtingomis meno rūšimis ir jas išmėgino. Taip pat vyko muzikiniai vakarai, filmų peržiūros ir jų aptarimai, žygiai pėsčiomis, pokalbiai prie laužo, įvairios diskusijos. Projekto dalyviai pasinaudojo psichologo paslaugomis.

Įgyvendinant projektą „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0336), kurios vykdytoja yra VšĮ „Liberi“, 2021 m. buvo parengta 10 savanorių, įsigyta visa projekte numatyta edukacinėms veikloms vykdyti įranga (krosnis keramikai, žiedimo staklės, nešiojamas kompiuteris su programine įranga, šaldytuvas, indaplovė, šaldiklis bei buitinė įranga). Projekto dalyviams suorganizuotos 33 išvažiuojamosios edukacinės išvykos, 77 maisto ruošos dirbtuvės, kurių tikslas skatinti vaikų tinkamus mitybos ir higienos įpročius, savarankiškumą, bendradarbiavimą, draugiškumą ir bendrumo jausmą. Suteiktos 62 individualios psichologo konsultacijos, 40 rankdarbių užsiėmimų, 36 keramikos kūrybinės dirbtuvės. Pravesti 4 foto, video ir audio patyriminiai užsiėmimai, kurių tikslas pagreitinti vaikų ir jaunų žmonių socializaciją bei lavinti jų kūrybiškumą. Įgyvendintos 8 teatro, režisūros ir muzikos kūrybinės dirbtuvės, kurių tikslas lavinti vaikų  ir jaunimo  saviraišką, komandinį darbą, gebėjimą komunikuoti, siekti bendro tikslo bei pagerinti savo socialinius gebėjimus. Suorganizuota 18 lyderystės ugdymo kūrybinių užsiėmimų.

Projekto „Centralizuoto taško „Socialinių paslaugų infocentras“ kūrimas Klaipėdos mieste“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0150) vykdytoja VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centras užtikrina Klaipėdos miesto tikslinės teritorijos gyventojams informavimą ir tarpininkavimą gaunant socialines ir kitas paslaugas. Konsultacijos teikiamos klientų namuose, įstaigoje, klientams patogiose vietose lauke, nuotoliniu būdu (internetu), telefonais.

2021 m. Strategijos rezerviniam sąrašui,  skirtam COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimui, skyrus papildomai 493,8 tūkst. Eur paramos lėšų, buvo sudaryta galimybė vykdyti dar 5 projektus, į kurių veiklas bus įtraukti 708 klaipėdiečiai, gyvenantys Klaipėdos miesto tikslinėje teritorijoje.

Trys projektai skatins verslumą tikslinėje Klaipėdos miesto teritorijoje: VšĮ „Kūrybos gelmės“ turės galimybę įgyvendinti du projektus: „Kūrybinių industrijų lofto Klaipėdoje (KILK) su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0024) bei „Kūrybinio verslo žingsniai“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0021). Pirmojo projekto metu bus sukurta ir įveiklinta bendradarbystės erdvė kūrybinių industrijų verslams, antrojo projekto metu bus organizuojami mokymai pradedantiems verslą ir suteikta reali parama pradedantiems verslą. VšĮ Socialinių mokslų kolegija įgyvendins projektą „Verslo akseleratorius“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0014) Klaipėdos miesto bendruomenės verslumo iniciatyvų plėtojimui tikslinėje teritorijoje, kurio metu planuojama organizuoti plataus masto mokymus jauno verslo subjektams, geriausius rezultatus pasiekę jauno verslo subjektai gaus startinius krepšelius verslo pradžiai.

Du projektai yra skirti socialinei atskirčiai sumažinti: VšĮ „Trečiasis amžius“ vykdo projektą „Bendrystės tiltai“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0029), kurio tikslas yra pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senjorams, pasitelkiant savanorius. VšĮ „Apeirono teatras“ projektu „Prevencinė sociokultūrinė programa „Dialogas“ integracijos tarp socialinių mažumų, atskirties grupių ir visuomenės daugumos didinimui“ bus siekiama sumažinti Klaipėdos miesto tikslinės teritorijos socialinės rizikos grupės vaikų ir jaunuolių socialinę atskirtį įtraukiant juos į profesionaliuoju menu paremtą sociokultūrinę veiklą.

Su pilna ataskaitos versija galima susipažinti čia

Klaipėdos m. IIT VVG kviečia Klaipėdos miesto tikslinės ir susietos teritorijų gyventojus dalyvauti BIVP projektų veiklose!